Servis & Bakım

Uluslararası standartlar ve yerel yönetmelikler ise bu konuyu daha geniş kapsamlı ele almış olup NFPA ve FM GLOBAL gibi kuruluşlar uluslararası standartlara kaynak olmuştur. Bu standartlarda kullanıcının isteğine ve tehlike sınıfına göre yılda 4, 2 ve 1 defa olmak üzere bakım yapılmalıdır. Türkiye Binaların Yangından Korunma Yönetmeliğinde 5.5-7.5 maddelerin de periyodik bakım ile ilgili konular açıkça belirtilmiştir.

Yangın sistemleri ana konularıyla 6 bölüme ayrılır.
  • Yangın Pompaları. (Elekt. Dizel Ve Jokey)
  • Kontrol Vana Grupları.
  • Yangın Algılama Ve İhbar Sistemleri.
  • Otomatik Söndürme Sistemleri.
  • Yangın Dolapları.
  • Hidrant Hatları.

Yangın sistemleri pasif hareketli (yangın algılama, kontrol vanaları, pompalar) veya hareketsiz sistemlerdir ve çalıştıkları zaman ortalama min. 60 dakika çalışacak özellikte tasarlanmıştır. Bu sebeple bakımı yapılmayan bir sistemin çalışır durumda olduğu bilinemez. Aynı zamanda performans testleri yapılmamış bir sistemin ne kadar zamanda ve güçte çalışacağının bilinmesi de mümkün değildir. Sonuç olarak bakım işini yangın sistemlerinde uzmanlaşmış ve bu konuya ait standartları bilen yangın firmaları tarafından yapılmalıdır. Bina ve endüstriyel yapıların, yangına karşı korunmasında, ilk ve en önemli sistemlerden biri yangın algılama ve söndürme sistemleridir. Yangın algılama ve söndürme sistemleri, saha elemanlarının yangını en erken seviyede algılayıp ihbar vermesi vasıtası ile yangına çabuk müdahale imkânı sağlar, mal ve can güvenliğini arttırır. Yangın söndürme sistemleri kurulumu yapıldıktan sonra mekanik - elektronik sistemlerin ve bileşenlerine mutlaka bakım yapılmalıdır

 

Periyodik Testler ve Bakım

Bu yönetmelikte gerekli görülen tüm yangın söndürme sistemleri bina sahibi, yöneticisi veya bunların yazılı olarak sorumluluklarını devrettiği bina yetkilisinin sorumluluğu altında sistemin gerektirdiği sürelerde periyodik testlere ve bakıma tabi tutulacaktır. Tüm yeni tesis edilmiş sistemler başlangıç testine tabi tutulacaklardır. Kabul işlemleri yetki sahibi merci tarafından yeterli ve tatmin edici bulunacak şekilde sonuçlandıktan sonra test ve denetim raporlarıyla birlikte, yapılarak (as-built) tesisat projelerinin çoğaltılabilir kopyaları, cihaz çalıştırma ve bakım talimatları ve periyodik

 

Yangın Söndürme Sistemleri Genel Hükümler


Yangın söndürme sistemleri, bu Yönetmelik kapsamındaki tüm yapı ve binalar ile tünel, liman, hava alanları, metro, açık arazi işletmeleri gibi yapılarda yangın öncesi ve sırasında kullanılan sabit ve hareketli söndürme tesisatlarıdır. Bu bölüm de belirtilen gereksinimler asgari gereksinimler olup, daha üstün nitelikli ve daha yüksek performanslı tesisat ve sistemlerin tercih edilmesine engel oluşturmaz.

Binalarda kurulan söndürme tesisatı, binada bulunanlara zarar vermeyecek, panik çıkmasını önleyecek ve yangını söndürecek şekilde tasarlanacak, tesis edilecek ve çalışır durumda tutulacaklardır.

Yangın söndürme sistemleri her yapıda oluşabilecek yangını söndürecek kapasitede ve yapı ekonomik ömrü boyunca, sistem gerektiğinde otomatik ve/veya elle devreye gereken hızda girerek görevini yerine getirebilmelidir.

Kurulması gereken sabit yangın söndürme sistemleri ve tesisatının nitelikleri, kullanılacak teçhizatın cins ve miktarları, yerleştirilmeleri, binanın ve binada bulunabilecek malzemelerin yangın türüne göre belirlenecektir. Sistem ve/veya sistemlerde kullanılacak tüm ekipmanlar sertifikalı olacaktır.

Her türlü yangın söndürme sistemleri, ilgili TSE standartlarına ve tesisat yönetmeliklerine uygun olarak tasarlanacak, tesis edilecek ve onaylanacaktır. Bu Yönetmeliğin gerekli gördüğü her türlü sistem, cihaz, ekipman ve işletme prosedürü; kurulduktan sonra, bu yönetmelikte aksi belirtilmedikçe, performans ve çalışma sürekliliği sağlanacak şekilde sürekli olarak bakıma tabi tutulacaktır. Bakım çalışmaları asgari olarak bu Yönetmelikte belirtilen gereksinimlere uygun olarak yapılacak, ilgili TSE standartları ve tesisat yönetmeliklerinde bu Yönetmelikte belirtilen gereksinimlerin üzerinde bakım gereksinimleri olduğu takdirde ilave olarak bu gereksinimler de yerine getirilecektir.

Binalarda kurulacak söndürme sistemlerinin tasarım ve uygulaması yetki sahibi merci tarafından kontrol ve onaya tabi olacaktır. Periyodik test ve bakım gerektiren sistemler ve cihazlar yetki sahibi merci tarafından belirtilen şekilde bina sahibi, yöneticisi veya bunların yazılı olarak sorumluluklarını devrettiği bina yetkilisinin gözetiminde test ve bakıma tabi tutulacaktır.Bakım süreleri, sistem çalışma talimatı bina sahibi, yöneticisi veya sorumlu bina yetkilisine teslim edilecektir.

Bu belgelerin sistemin ömrü boyunca saklanması ve periyodik test ve bakım servis sözleşmesi ile birlikte yetki sahibi merciinin incelemesine hazır tutulması bina sahibi, yöneticisi veya sorumlu bina yetkilisinin sorumluluğunda olacaktır. Sisteme ilaveler yapıldığında veya iptaller olduğunda, sistem donanımında herhangi bir değişiklik, onarım ve ayar yapıldığında yeniden kabul testleri yapılacaktır.Bu bölümde belirtilen tüm denetim ve test işlemleri ile ilgili olarak yazılı raporlar düzenlenecek ve bina sahibi, yöneticisi veya sorumlu bina yetkilisi tarafından binada muhafaza edilecektir.

İLETİŞİM